Kallelse till årsmötet 2020

Av Matti Månsson
I Förbundsnytt
11 maj 2020
0 kommentarer

Svenska Bordshockeyförbundets årsmöte 2020 kommer av förklarliga skäl vara ett forumbaserat möte där alla medlemsklubbar kommer ha möjlighet att rösta om och diskutera aktuella spörsmål under en veckas tid. Mötet startar mån 22 juni, avslutas sön 28 juni och kommer placeras i underforumet ”SBHF” i diskussionsforumet på bordshockey.net (vilket bara är öppet för licensierade spelare).

Varje medlemsklubb har en röst, och eventuella motioner ska vara förbundet tillhanda senast mån 8 juni för att avhandlas under årsmötet.

Om vill ställa upp i valet till SBHF:s organisation kan du med fördel höra av dig till valberedningen omgående för att göra deras jobb lite lättare.

Att hålla årsmöte via forumet på bordshockey.net har såväl fördelar som nackdelar. En utmaning är att lyckas avhandla punkterna på dagordningen i kronologisk ordning på ett överskådligt sätt. SBHF kommer därför öppna mötet (mån 22/6) med att avhandla de tre första punkterna, för att sedan fortsätta med övriga punkter resterande delen av veckan (tis 23/6 – sön 28/6). Röstningen gällande punk 1-3 kommer alltså avslutas på måndagen. Dagordningen följer nedan.

 1. Val av:
  A ordförande för mötet
  B sekreterare för mötet
  C två justerare, tillika rösträknare
 1. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Föredragning av:
  A styrelsens verksamhetsberättelse
  B revisorernas berättelse
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 2. Fastställande av medlemsavgiften
 3. Val av:
  A ledamöter till styrelsen och suppleanter
  B valberedning
  C två (2) revisorer
 1. Motioner
 2. Övriga frågor

Lämna ett svar