Results for Dmytro Litvinyuk

Back to the start page for EM

Basic Groups - Grupp 2

Round Table Home Away Results
1 3 Dmytro Litvinyuk - Sissela Blume 6 - 1
2 4 Dmytro Litvinyuk - Oleksii Korabel 2 - 3
3 5 Dmytro Litvinyuk - Benjamin Suominen 2 - 0
4 6 Dmytro Litvinyuk - Kristaps Riekstins 5 - 0
5 7 Dmytro Litvinyuk - Nico Jenni 7 - 1
6 8 Dmytro Litvinyuk - Sergey Ivanov 2 - 3
7 9 Dmytro Litvinyuk - Daniil Moshnin 6 - 4
8 9 Daniel Nygård - Dmytro Litvinyuk 2 - 7
10 7 Valentin Dietze - Dmytro Litvinyuk 1 - 6
11 6 Øystein Klippen - Dmytro Litvinyuk 0 - 6
12 5 Mark Kritski - Dmytro Litvinyuk 0 - 5
13 4 Dmitriy Nabasov - Dmytro Litvinyuk 0 - 4
14 3 Jakub Matýsek - Dmytro Litvinyuk 3 - 5
15 2 Alvis Silins - Dmytro Litvinyuk 3 - 3
16 1 Joonatan Röholm - Dmytro Litvinyuk 0 - 7
18 1 Dmytro Litvinyuk - Niklas Blomberg 6 - 3
19 2 Dmytro Litvinyuk - Uno Österman 4 - 1

Playoffs

Round Match Home Away Results
1/4 1 Dmytro Litvinyuk - Raivis Miglinieks 2 - 1
1/4 2 Dmytro Litvinyuk - Raivis Miglinieks 0 - 3
1/4 3 Dmytro Litvinyuk - Raivis Miglinieks 3 - 4
1/4 4 Dmytro Litvinyuk - Raivis Miglinieks 4 - 3
1/4 5 Dmytro Litvinyuk - Raivis Miglinieks 4 - 3
1/4 6 Dmytro Litvinyuk - Raivis Miglinieks 3 - 2 (sd)
1/2 1 Nikita Zholobov - Dmytro Litvinyuk 5 - 1
1/2 2 Nikita Zholobov - Dmytro Litvinyuk 3 - 2
1/2 3 Nikita Zholobov - Dmytro Litvinyuk 1 - 5
1/2 4 Nikita Zholobov - Dmytro Litvinyuk 2 - 3
1/2 5 Nikita Zholobov - Dmytro Litvinyuk 2 - 0
1/2 6 Nikita Zholobov - Dmytro Litvinyuk 5 - 0
Pl. 3-4 1 Dmytro Litvinyuk - Sergey Ivanov 4 - 3 (sd)
Pl. 3-4 2 Dmytro Litvinyuk - Sergey Ivanov 1 - 4
Pl. 3-4 3 Dmytro Litvinyuk - Sergey Ivanov 3 - 2
Pl. 3-4 4 Dmytro Litvinyuk - Sergey Ivanov 3 - 2